Eutanázia

Smrť domáceho miláčika zasiahne každého majiteľa. Žiaľ, piesok v pomyselných presýpacích hodinách sa u našich miláčikov presýpa podstatne rýchlejšie, ako v tých našich. Keď sa táto chvíľa priblíži, je dobré byť vopred informovaný o tom, ako tento úkon prebieha a čo po ňom bude nasledovať.

Legislatívny rámec

Podľa ustanovenia § 22 odsek 4 zákona číslo 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je

a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze,

b) usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie produktov

c) usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse,

d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,

e) usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii,

f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť,

g) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.

 

V praxi to všeobecne znamená, že eutanáziu odporúčame vykonať u zvierat, ktoré:

- trpia chronickými bolesťami, ktoré už nie je možné ovplyvniť liečbou

- sú nevyliečiteľne choré a ich utrpenie nie je možné zmierniť

U zdravých zvierat eutanáziu nevykonávame (napr. z dôvodu nadbytočnosti)!

Priebeh úkonu

Pred samotným úkonom majiteľ zvieraťa vyplní tlačivo Súhlas s vykonaním eutanázie. Týmto súhlasom zároveň majiteľ zvieraťa poverí veterinárneho lekára k vykonaniu tohto úkonu. Eutanázia je vykonaná humánne a bezbolestne, ako to ukladá zákon. V ideálnom prípade sa zvieratku zavedie intravenózny katéter, cez ktorý sa aplikuje dávka sedatív. Ak nie je možné nahmatať periférne cievy (napr. u starých psov), sedatívum je aplikovné priamo do svalu a katéter sa zavedie až v sedácii. Zasedované zviera prestane cítiť bolesť a stane sa ľahostajným k dianiu v okolí. Až pod vplyvom sedatív aplikujeme prípravok, ktorý spôsobí postupne úplnú stratu vedomia, zástavu dýchania a srdcovej činnosti. Činnosť srdca je zastavená do niekoľkých minút.

Táto chvíľa je veľmi emotívna a rozhodnutie, či byť alebo nebyť u toho úkonu nechávame vždy na majiteľovi a jeho rozhodnutie plne akceptujeme.

Pozostatky

V podstate sú tri možnosti, ako môžete naložiť s pozostatkami:

Asanačná služba

Odvoz pozostatkov zabezpečí veterinárna klinika. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka Štátneho veterinárneho ústavu.

Pochovanie zvieraťa

Pochovanie zvieratka je možné za predpokladu, že budú dodržané určité podmienky:

-pochovať zviera je možné na vlastnom oplotenom pozemku, najmenej päť metrov od najbližšej obytnej stavby a minimálne dva metre od hranice susediaceho pozemku; ak je zviera pochované na cudzom pozemku, je potrebný písomný súhlas majiteľa pozemku- uhynuté zviera musí byť v obale, ktoré sa v zemi neškodne rozloží

- telo uhynutého zvieraťa musí byť ošetrené dezinfekciou

- minimálna hĺbka hrobu je 80 – 90 cm

- zviera nesmie byť pochované v mieste, kde môže byť kontaminovaná spodná voda

Kremácia

Po kremácii majiteľ zvieratka dostane urnu s popolom, s ktorou môže naložiť podľa vlastného uváženia.

Neďaleko Bratislavy, v malebnej obci Jablonové na Záhorí sa nachádza Kremačné zariadenie PETHEAVEN. Toto zariadenie predstavuje miesto dôstojnej poslednej rozlúčky s vašim štvornohým miláčikom. Okrem zabezpečenia urny a samotnej kremácie ponúka aj ďalšie služby – odvoz pozostatkov, doručenie urny či rozptýlenie popola na rozptylovej lúčke. Bližšie informácie nájdete na stránke www.petheaven.sk.

Zánik daňovej povinnosti

Podľa Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňová povinnosť zaniká podľa § 26 prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Podľa Zákona 460/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov -(2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a kdani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Jednoducho povedané, do tridsiatich dní odo dňa úhynu psa je potrebné osobne navštíviť príslušný Miestny úrad, kde bol psík registrovaný. Okrem potvrdenia o vykonaní eutanázie (ktoré vystaví veterinárny lekár) si so sebou vezmite aj registračnú známku zvieratka, niektoré mestské časti vyžadujú jej vrátenie (napr. mestská časť Petržalka.) V prípade, že zviera uhynulo doma, majiteľ zvieraťa vyplní čestné prehlásenie o uhynutí zvieraťa. Ak majiteľ uhynutého psa splní zákonnú lehotu (t.j. 30 dní ), alikvotná časť dane za príslušný kalendárny rok mu bude vrátená.

 

Ďakujeme Zuzane Mísalovej (Referát miestnych daní, Miestny úrad Dúbravka) za ochotné poskytnutie informácií.

Autorka textu: Lenka Bartošová